Algemene Voorwaarden

 artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van en overeenkomst tussen AML Interservice of een rechtsopvolger of door haar ingeschakelde derden (‘AML’) en een Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Deze voorwaarden gelden ook voor medewerkers en directie van AML.

3. Toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Als een bepaling nietig is of vernietigd wordt, zullen partijen overleggen om een nieuwe bepaling op te stellen die zoveel mogelijk de strekking van de oude benadert.

5. Als AML niet steeds strikte naleving van de overeenkomst of de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze niet gelden, noch enig afstand van recht.

artikel 2 Offertes en prijzen

1 Offertes van AML zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2 AML is niet gebonden aan een offerte als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 Prijzen zijn excl. BTW en heffingen van (semi-)overheidswege, kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten en kosten van uitgevende instanties, tenzij anders aangegeven.

4 Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte komt er geen overeenkomst tot stand en is AML niet gebonden.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht AML niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6 Als AML met Opdrachtgever een vast loon overeenkomt, is AML toch gerechtigd tot verhoging van dit loon als deze voortvloeit uit een overheidsmaatregel of uit stijging van lonen of kosten of uit andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbaar waren.

artikel 3 Contractsduur en - uitvoering

1. De overeenkomst behelst voor AML slechts een inspannings- en nooit een resultaatverbintenis.

2. Termijnen zijn voor AML nooit fataal. Opdrachtgever dient AML in gebreke te stellen met een termijn van twee weken.

3. AML mag werkzaamheden laten verrichten door derden en in fasen uitvoeren en factureren. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

4. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag AML een fase opschorten tot Opdrachtgever opeisbare facturen heeft voldaan en tot de resultaten van een vorige fase schriftelijk zijn goedgekeurd.

5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan AML aangeeft of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AML worden verstrekt. Zo niet, dan heeft AML het recht uitvoering op te schorten en of de extra kosten in rekening te brengen.

6. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan AML ter beschikking heeft gesteld.

7. AML is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8. Als het voor een behoorlijke uitvoering nodig is de overeenkomst te wijzigen, dan zullen partijen daartoe tijdig en in onderling overleg overgaan. Bij wijzigingen, uit welken hoofde dan ook, wordt de termijn naar rato verlengd en de prijs aangepast.

9. AML mag uitvoering van de (concept) gewijzigde overeenkomst opschorten totdat Opdrachtgever schriftelijk akkoord geeft.

10. Het voordien niet uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van AML op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

11. Als de overeenkomst mede betrekking heeft op een visumaanvraag of -legalisatie, treedt AML uitsluitend op als tussenpersoon tussen Opdrachtgever en uitgevende instantie. AML is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de uitgevende instantie, noch voor de informatie van Opdrachtgever.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. AML is behoudens haar wettelijke rechten bevoegd de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als,

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of

- door een vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van AML kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk condities zal nakomen of

- er sprake is van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever - als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven-, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken

- er sprake is van wijzigingen in de vennootschapsstructuur bij Opdrachtgever of van een change of control

2. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AML op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door AML, zal zij in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

4. Als Opdrachtgever een opdracht voortijdig opzegt dan is zij de gehele prijs verschuldigd, tenzij het opzeggen aan AML toe te rekenen is.

artikel 5 Overmacht

1. Onder overmacht wordt ook verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet, waarop AML geen invloed kan uitoefenen; in elk geval werkstakingen bij AML of derden, noodweer, ziekte, etc. etc.. AML mag zich ook op overmacht beroepen als deze intreedt nadat AML zijn verbintenis had moeten nakomen.

2. AML kan gedurende de overmacht haar verplichtingen opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, mag ieder der partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade.

3. Reeds verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever betaald te worden.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. De betalingstermijn voor Opdrachtgever is 30 dagen na factuurdatum en het betreft een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen.

2. Betaling geschiedt op een door AML aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Bij verzuim is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is.

4. Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, dan op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. AML kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

5. Betaling dient te geschieden zonder enig beroep op verrekening of opschorting of enig ander verweermiddel

6. Als Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door AML geleverde blijft haar eigendom tot Opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen.

2. Het door AML onder het eigendomsvoorbehoud geleverde is net als overige vorderingen van AML op Opdrachtgever en vice versa niet overdraagbaar zoals bedoeld in art 3:83 BW en mag niet als betaalmiddel worden gebruikt of bezwaard.

3. Opdrachtgever dient al hetgeen te doen dat van haar verwacht mag worden om de rechten van AML veilig te stellen. In geval van beslag of aanspraak op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dient Opdrachtgever AML onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4. Opdrachtgever is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan AML ter inzage te geven. Bij een uitkering onder de verzekering is AML gerechtigd tot deze penningen.

5. Als AML haar rechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan AML en door AML aan te wijzen derden om die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AML zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. Opdrachtgever is gehouden binnen twee weken nadat een opdracht is uitgevoerd klachten te melden, op straffe van verval van alle rechten ter zake van die klacht.

2. De verjaringstermijn van alle vorderingen van Opdrachtgever bedraagt één jaar na het ontstaan van de vordering.

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. AML is niet aansprakelijk voor schade, door onjuiste of onvolledige informatie van of namens Opdrachtgever of derden.

2. Aansprakelijkheid van AML is steeds beperkt tot dat bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

3. Bij gebrek van uitkering is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van (het deel van) de order waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.

4. AML is slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

artikel 10 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart AML voor aanspraken van derden voor elke schade die niet aan AML toerekenbaar is. Als AML door derden wordt aangesproken, dan zal Opdrachtgever AML zowel buiten als in rechte bijstaan en onverwijld alles doen dat van haar verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AML, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 Diversen

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben. Informatie is vertrouwelijk als dit is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. AML zal geen informatie verstrekken aan derden, tenzij dit van belang is voor het uitvoeren van de overeenkomst. AML zal geen gegevens opslaan op een wijze die andere partijen inzage geeft.

2. AML behoudt zich haar (intellectuele) rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet of enige andere wet. 3. Door AML verstrekte stukken, zowel in druk als computerbestand, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van AML worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

4. Reisboekingen/tickets dienen niet bevestigd te worden voordat de reiziger het benodigde visum verkregen heeft, tenzij een reisbevestiging een specifieke eis is van het betreffende consulaat. In een dergelijk geval is het raadzaam een open ticket te reserveren met recht op kosteloos omboeken of teruggave van de betaalde reissom.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de relatie tussen partijen. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen is de rechtbank Rotterdam.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.